วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
แหล่งข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สามารถอ่านได้ฟรีๆ
Home » มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน บนที่สูง มีอะไรบ้าง

มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน บนที่สูง มีอะไรบ้าง

by Chris Beck
16 views
มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน บนที่สูง

การทำงานบนที่สูงเป็นงานที่มีความสำคัญและท้าทายในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง การติดตั้งระบบไฟฟ้า การซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร หรือแม้กระทั่งการทำความสะอาดกระจกของตึกสูง การทำงานในลักษณะนี้มีความเสี่ยงสูงมาก หากไม่มีการจัดการและการดูแลอย่างเหมาะสม อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและองค์กรได้

ความสำคัญของการทำงานบนที่สูง

การทำงานบนที่สูงมีบทบาทสำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรม การก่อสร้างอาคารสูง การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและโทรคมนาคมบนเสาอากาศ การทำความสะอาดกระจกของตึกสูง และการติดตั้งป้ายโฆษณา ล้วนเป็นงานที่ต้องดำเนินการบนที่สูง การทำงานในลักษณะนี้ช่วยให้เกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ทั้งนี้ก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและอันตรายต่างๆ

การทำงานบนที่สูง คืออะไร

การทำงานบนที่สูงหมายถึงการทำงานในพื้นที่หรือระดับที่อยู่สูงจากพื้นดิน หรือบริเวณที่ผู้ปฏิบัติงานต้องขึ้นไปทำงานในระดับความสูงที่เสี่ยงต่อการตกและเกิดอันตราย การทำงานบนที่สูงสามารถพบได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและสาขางาน เช่น การก่อสร้าง การซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร การติดตั้งระบบไฟฟ้า การทำความสะอาดกระจกตึกสูง การติดตั้งป้ายโฆษณา และงานบนเสาโทรคมนาคม เป็นต้น

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานบนที่สูง

การทำงานบนที่สูงมักมีลักษณะที่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือเฉพาะ เพื่อช่วยในการเข้าถึงและปฏิบัติงานในพื้นที่สูง ได้แก่:

 1. นั่งร้านและบันได: ใช้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถขึ้นไปทำงานในระดับความสูงต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย
 2. เครนและลิฟต์: ใช้สำหรับยกผู้ปฏิบัติงานและวัสดุขึ้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
 3. เชือกและอุปกรณ์โรยตัว: ใช้ในกรณีที่ต้องทำงานบนพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีปกติ เช่น การทำความสะอาดกระจกตึกสูง

ความเสี่ยงและอันตรายการทำงานบนที่สูง

ความเสี่ยงและอันตรายการทำงานบนที่สูง

การทำงานบนที่สูงมีความเสี่ยงหลายประการ ซึ่งหากไม่ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึง:

 1. การตกจากที่สูง: เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด และมักก่อให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้
 2. การลื่นหรือล้ม: พื้นผิวที่ลื่นหรือไม่เรียบอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานสูญเสียการทรงตัวและตกจากที่สูง
 3. การถูกวัตถุตกใส่: วัตถุที่ตกจากที่สูงสามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้
 4. การสัมผัสกับวัสดุอันตราย: ในบางกรณีผู้ปฏิบัติงานอาจต้องเผชิญกับสารเคมีหรือวัสดุอันตรายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
 5. สภาพอากาศ: สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม เช่น ลมแรง ฝน หรือฟ้าผ่า สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการทำงานบนที่สูงได้

มาตรการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงในการทำงานบนที่สูง จำเป็นต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังนี้:

1. การฝึกอบรมและความรู้ความเข้าใจ: ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง ซึ่งเราจะเรียกหลักสูตรนี้สั้นๆว่า อบรมที่สูง เพื่อเรียนรู้การใช้อุปกรณ์นิรภัยต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย การมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการทำงาน และการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมาก

2. การใช้อุปกรณ์นิรภัย: การใช้อุปกรณ์นิรภัยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ อุปกรณ์เหล่านี้รวมถึง เข็มขัดนิรภัย หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย และเชือกนิรภัย ควรตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ

3. การตรวจสอบอุปกรณ์และสถานที่: ข้อนี้ควรทำเป้นอย่างแรก ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์และสถานที่ทำงานก่อนเริ่มงาน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การตรวจสอบควรครอบคลุมถึงความแข็งแรงและความมั่นคงของโครงสร้าง และการตรวจสอบพื้นผิวเพื่อป้องกันการลื่นหรือการตก

4. การกำหนดขอบเขตและสัญญาณเตือน: การกำหนดขอบเขตพื้นที่ทำงานและการติดตั้งสัญญาณเตือนสามารถช่วยป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง นอกจากนี้ยังช่วยเตือนผู้ปฏิบัติงานให้ระมัดระวังเมื่อเข้ามาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

5. การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม: การสื่อสารที่ดีและการทำงานเป็นทีมช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานควรสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเตือนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและสถานการณ์ในขณะทำงาน

การวางแผนและการจัดการ บนที่สูง

6. การวางแผนและการจัดการ: การวางแผนที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานบนที่สูง ควรมีการวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน อุปกรณ์ที่จำเป็น และการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น การมีแผนการทำงานที่ชัดเจนจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน

7. การสวมใส่ชุดป้องกันและเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม: การสวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสมกับสภาพงาน เช่น เสื้อผ้าที่มีความทนทาน รองเท้านิรภัยที่มีการป้องกันการลื่น และถุงมือป้องกัน เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงาน

8. การติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการตก: อุปกรณ์ป้องกันการตก เช่น ราวกันตก แพลตฟอร์มที่มีความมั่นคง และตาข่ายป้องกันการตก ควรติดตั้งและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. การตรวจสอบสภาพอากาศก่อนและระหว่างการทำงาน: การตรวจสอบสภาพอากาศก่อนและระหว่างการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานบนที่สูงในพื้นที่กลางแจ้ง ควรหยุดการทำงานหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เช่น ลมแรง ฝนตกหนัก หรือฟ้าผ่า

10. จัดตั้งหัวหน้างานและการตรวจสอบก่อนและระหว่างการทำงาน: การมีหัวหน้างานที่มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบการทำงานก่อนเริ่มงานและในระหว่างการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญ หัวหน้างานควรตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของสถานที่ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสอบอย่างเข้มงวดนี้จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งในตำแหน่งการทำงานนี้จะเรียกอีกอย่างว่า จป หัวหน้างาน ซึ่งต้องผ่านการอบรมหลักสูตรตามกฎหายกำหนด ก่อนเข้ามาปฏิบัติงานจริง หากคุณสงสัยว่า จป หัวหน้างาน คือใคร สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

นอกจากนี้ยังมีอีกหลักสูตรที่ หัวหน้างานต้องเข้าอบรมคือ ที่สูงหัวหน้างาน เนื่องจากเป็นการควบคุมดูแลความปลอดภัยในงานที่มีความเสี่ยงเฉพาะด้าน คือ การทำงานบนที่สูงทำให้หัวหน้างานควรรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงโดยเฉพาะ

สิ่งที่ไม่ควรทำให้การปฏิบัติงานบนที่สูง

สิ่งที่ไม่ควรทำให้การปฏิบัติงานบนที่สูง

 • อย่า ลืมสวมอุปกรณ์ PPE ในการปฏิบัติงาน ไม่ควรปฏิบัติงานโดยไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้ เพื่อป้องกันการตกจากที่สูง
 • อย่า บรรทุกบันได อุปกรณ์หรือวัสดุ เกินความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
 • อย่า พยายามเอื้อมไปยังจุดที่ไกลเกินไป เมื่ออยู่บนบันได หรือบันไดพับได้
 • อย่า ใช้บันไดหรือบันไดพับได้ ในการทำงานที่ต้องใช้แรงมากหรือหนัก ควรใช้สำหรับงานที่เบาและทำได้เร็วเท่านั้น
 • อย่า ให้ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้ผ่านการอบรม การทำงานบนที่สูง ปฏิบัติงาน
 • อย่า พิงหรือวางบันไดบนพื้นผิวที่เปราะบาง
 • อย่า เงียบเมื่อรู้สึกว่ามีคนกำลังทำให้ความปลอดภัยของตัวเอง หรือผู้อื่นตกอยู่ในความเสี่ยง ควรแจ้งหัวหน้างาน ให้รับทราบ

บทสรุป

การทำงานบนที่สูงมีความสำคัญและจำเป็นในหลายอุตสาหกรรม แต่ก็มีความเสี่ยงสูง การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุได้ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรมีความรับผิดชอบและตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเสมอ การให้ความสำคัญกับการอบรม การใช้อุปกรณ์นิรภัย การตรวจสอบอุปกรณ์และสถานที่ การกำหนดขอบเขตและสัญญาณเตือน และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การทำงานบนที่สูงเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

การทำงานบนที่สูง ไม่ใช่เพียงแค่การทำงานในสถานที่ที่มีความสูงเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำงานที่ต้องมีการวางแผน การประเมินความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด การร่วมมือและการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้การทำงานบนที่สูงเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และความสำเร็จของงานที่ทำ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Yemencantwait เว็บรวบรวมความรู้มีประโยชน์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่สามารถตอบโจทย์ทุกข้อสงสัยของคุณ 

ติดต่อ

บทความ

©2024 – All Right Reserved. Designed by Yemencantwait